Природно математичкото подрачје е подлено на две комбинации. Комбинација А, и комбинација Б.

 

Комбинација А:

Комбинација на изборни предмети од Комбинација А им овозможува на завршените ученици поголеми шанси и знаења за да се запишат на:

  • Електротехнички факултет
  • Градежен факултет
  • Архитектонски факултет
  • Машински факултет
  • Природно – математички факултет (информатика, математика и физика)

 

Програма:

 

Комбинација Б:

Комбинација на изборни предмети од Комбинација Б им овозможува на завршените ученици поголеми шанси и знаења за да се запишат на:

  • Медицински факултет
  • Земјоделски факултет
  • Ветеринарен факултет
  • Технолошки факултет
  • Природно – математички факултет (хемија, биологија, физика и географија)

 

Програма: