Општествено-хуманистичкото подрачје е поделено во две комбинации: Комбинација А, и комбинација Б.

Комбинација А:

Комбинација на изборни предмети од Комбинација А им овозможува на завршените ученици поголеми шанси за да се запишат на:

  • Економски факултет
  • Правен факултет
  • Филозофски факултет
  • Филолошки факултет

 

Програма:

Комбинација Б:

Комбинација на изборни предмети од Комбинација Б им овозможува на завршените ученици поголеми шанси за да се запишат на:

  • Филозофски факултет
  • Педагошки факултет

 

Програма: