Помошник Директор:

-Јованка Пешначка

 

Педагог:

-Даниела Кускинска

 

Психолог:

-Јаворка Постоловкса

-Билјана Бошковска

 

Социолог:

-Татјана Димитровска

 

Дефектолог:

-Ана Пеовска

 

Библиотекар:

-Соња Мираковска

 

Одговорен за дисперзирани паралелки во Пехчево:

-Јованчо Постоловски

 

Соработник за  ученички прашања и остварување на заштита при спасување:

-Стево Суџуковиќ

 

Секретар:

-Љупчо Павловски